Μηχανογραφικό Δελτίο

Στον παρακάτω πίνακα σας παρουσιάζουμε αναλυτικά τις σχολές και τα τμήματα  της κάθε ομάδας προσανατολισμού που υπάρχουν στο μηχανογραφικό δελτίο του γενικού λυκείου.

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ (Μ.Δ.) ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2017 ΜΕ ΤΟ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ (Μ.Δ.) ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ή ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑΣ Β΄) 2017